Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI Blesk Š&Š
Obchodní jméno: Blesk Š&Š

Sídlo společnosti: Čsl. Armády 1766, Most, PSČ 434 01
Právní forma: Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku 
Zastoupená: Daniel Šimandl
IČO: 44544481
DIČ: CZ6807050723
ČSOB (běžný účet) č. účtu: 155256916/0300
GE Money (běžný účet) č. účtu: 183008469/0600
Distribuční střediska: Most

 

1.Objednávka zboží
 
Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě poptávky. Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka až do potvrzení objednávky dodavatelem. Pokud zruší objednávku dodavatel, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit. Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě dodavatele a zákazníka a za podmínek, které si vzájemně sjednají. Negarantujeme vhodnost použití výrobku myšlenou zákazníkem.

2. Zaslání zboží
 
U zboží, které má být zákazníkovi zasláno zásilkovou službou, se k vlastnímu uzavření kupní smlouvy vyžaduje závazné potvrzení objednávky dodavatelem. Závazným potvrzením objednávky není elektronické potvrzení o přijetí objednávky do systému dodavatele, ale jde o elektronicky zaslané nebo telefonické potvrzení objednávky dodavatelem, kdy si dodavatel a zákazník potvrdí obsah objednávky, zejména druh zboží, počet kusů, cenu za zboží a přepravu, způsob a termín doručení. Okamžikem potvrzení je uzavřena kupní smlouva.

a) Dodací lhůta:
 
Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době přepravní službou, obvykle od 1-14 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.

b) Způsob dopravy:
 
Dopravu na určenou adresu zajišťuje dodavatel, a to na území celé České republiky prostřednictvím služby Česká pošta a PPL.
 
c) Způsob uhrazení ceny za zboží:
 
Zákazník má několik možností uhrazení kupní ceny za zboží. Zboží bude zasláno dobírkou na adresu v objednávce, hotově v prodejně dodavatele (Čsl. Armády 1766, Most), bezhotovostní platbou na jeden z účtů uvedených výše, kde VS bude číslo objednávky obdržené na Vaší emailovou adresu uvedenou v objednávce. Registrovaní velkoobchodní zákazníci platba na fakturu. Po obdržení Vaší platby na účet bude zboží ihned expedováno.

d) Převzetí zboží:
 
Zákazník je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je zákazník za přítomnosti dopravce povinen zkontrolovat stav zboží, a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Zákazník má také právo od smlouvy odstoupit. Podepsáním dodacího listu zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty. Zásilka se zbožím obsahuje vždy doklad o koupi.

3. Záruční podmínky a reklamace
 
a) Záruční doba:
 
Záruční doba začíná datem převzetí zboží zákazníkem. Záruční doba je zpravidla dva roky. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list doklad o koupi zboží (je součástí každé zásilky). Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

b) Reklamace:
 
V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

c) Postup reklamace:
 
Pokud chce zákazník reklamovat zakoupené zboží, kontaktuje nás elektronicky nebo písemně a uvede zejména typ výrobku, číslo prodejního dokladu a popis závady. Do dvou pracovních dnů budou zákazníkovi zaslány informace o dalším postupu. Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží.

d) Vyřízení reklamace:
 
Dodavatel posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží. Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.

4. Odstoupení od smlouvy
 
a) Právo zákazníka na odstoupení:
 
Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání. Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 1829, odst. 1 a 2 a § 1830 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Právo na odstoupení podle předchozí věty se nevztahuje na zákazníky, kteří zboží zakoupili osobně v provozovně dodavatele, tedy prostřednictvím "osobního odběru".

b) Právo dodavatele na odstoupení:
 
Dodavatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy pokud se domnívá, že  se jedná o nákup zboží, které by mohlo být použito ke spáchání trestné činnosti. Dodavatel je oprávněn odstoupit od smlouvy také v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

c) Postup v případě odstoupení od smlouvy:
 
Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění. Odstoupit může zákazník tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli, a to elektronicky na emailovou adresu info@blesk-eshop.cz. Při odstoupení je nutné uvést číslo objednávky, datum nákupu a předložit originál dokladu o koupi zboží. Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět do provozovny dodavatele, kde dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží (neúplný obsah, poškozený obal, opotřebení zboží apod.). Dodavatel je v případě odstoupení povinen zákazníkovi vrátit již zaplacenou kupní cenu nebo její část. Kupní cena nebo její část bude zákazníkovi vyplacena v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 14 dnů po vrácení zboží.

5. Ochrana osobních dat

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.
Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.
Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

6. Závěrečná ustanovení
 
Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem. Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.blesk-most.cz

Telefon

+420 737 179 097
+420 604 625 776

E-Mail

info@blesk-eshop.cz

facebook

oslc

Blesk-Most

Osobní odběr produktů – kde nás najdete?

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.